A-Z Lyrics Database
Lyrics » L » Li ai qi (李爱绮) Pinyin Lyrics »

Xiao yu san (小雨伞) Pinyin Lyrics


 • 李爱绮 - 小雨伞
  Li ai qi - Xiao yu san
 • 李爱绮&萧闳仁
 • li ai qi & xiao ren
 • 作词:萧闳仁
 • zuo ci xiao ren
 • 作曲:萧闳仁
 • zuo qu xiao ren
 • 你讲的话 我拢了解
 • ni jiang de hua wo long liao jie
 • 有一个人为你在等待
 • you yi ge ren wei ni zai deng dai
 • 人生海海 麦搁看line
 • ren sheng hai hai mai ge kan line
 • 有读没读 青青菜菜
 • you du mei du qing qing cai cai
 • 在这咧世界 就亲像电影
 • zai zhe shi jie jiu qin xiang dian ying
 • 一幕幕 一幕幕
 • yi mu mu yi mu mu
 • 我需要你来陪我过一生
 • wo xu yao ni lai pei wo guo yi sheng
 • 在我的世界 嘛需要你来陪伴
 • zai wo de shi jie ma xu yao ni lai pei ban
 • 你知不知
 • ni zhi bu zhi
 • 雄雄这阵大雨 乎咱相识
 • xiong xiong zhe zhen da yu hu zan xiang shi
 • 无雨伞的咱 相依相偎
 • wu yu san de zan xiang yi xiang
 • 我心里感谢 感谢这阵雨
 • wo xin li gan xie gan xie zhe zhen yu
 • 乎咱的爱渐渐看清楚
 • hu zan de ai jian jian kan qing chu
 • 我对你的爱 以前藏在心内
 • wo dui ni de ai yi qian cang zai xin nei
 • 现在我想要全部拢总讲乎你知
 • xian zai wo xiang yao quan bu long zong jiang hu ni zhi
 • 是不是可以牵我的手(我会牵你的手)
 • shi bu shi ke yi qian wo de shou ( wo hui qian ni de shou )
 • 永远乎我惦在你身边
 • yong yuan hu wo dian zai ni shen bian
 • 你讲的话 我拢了解
 • ni jiang de hua wo long liao jie
 • 有一个人为你在等待
 • you yi ge ren wei ni zai deng dai
 • 人生海海 麦搁看line
 • ren sheng hai hai mai ge kan line
 • 有读没读 青青菜菜
 • you du mei du qing qing cai cai
 • 在这咧世界 就亲像电影
 • zai zhe shi jie jiu qin xiang dian ying
 • 一幕幕 一幕幕
 • yi mu mu yi mu mu
 • 我需要你来陪我过一生
 • wo xu yao ni lai pei wo guo yi sheng
 • 在我的世界 嘛需要你来陪伴
 • zai wo de shi jie ma xu yao ni lai pei ban
 • 你知不知
 • ni zhi bu zhi
 • 雄雄这阵大雨 乎咱相识
 • xiong xiong zhe zhen da yu hu zan xiang shi
 • 无雨伞的咱 相依相偎
 • wu yu san de zan xiang yi xiang
 • 我心里感谢 感谢这阵雨
 • wo xin li gan xie gan xie zhe zhen yu
 • 乎咱的爱渐渐看清楚
 • hu zan de ai jian jian kan qing chu
 • 我对你的爱 以前藏在心内
 • wo dui ni de ai yi qian cang zai xin nei
 • 现在我想要全部拢总讲乎你知
 • xian zai wo xiang yao quan bu long zong jiang hu ni zhi
 • 是不是可以牵我的手(我会牵你的手)
 • shi bu shi ke yi qian wo de shou ( wo hui qian ni de shou )
 • 永远乎我惦在你身边
 • yong yuan hu wo dian zai ni shen bian
 • 我想欲 替你举著 一支小雨伞
 • wo xiang yu ti ni ju zhu yi zhi xiao yu san
 • 若是雨越大 我会来照顾你 请你相信我
 • ruo shi yu yue da wo hui lai zhao gu ni qing ni xiang xin wo
 • 我对你的爱 以前藏在心内
 • wo dui ni de ai yi qian cang zai xin nei
 • 现在我想要全部拢总讲乎你知
 • xian zai wo xiang yao quan bu long zong jiang hu ni zhi
 • 是不是可以牵我的手(我会牵你的手)
 • shi bu shi ke yi qian wo de shou ( wo hui qian ni de shou )
 • 永远乎我惦在你身边 (惦在我身边)
 • yong yuan hu wo dian zai ni shen bian ( dian zai wo shen bian )
 • --------------------------------------------------
 • --------------------------------------------------
 • 《小雨伞》Sió Hōo-Suànn
 • 你讲的话 我拢了解 lí kóng ê uē, guá lóng liáu-kái
 • 有一个人 为你咧等待 ū tsit-ê lng, uī lí leh tán-thāi
 • xiao yu san Si H o-Su nn
 • 人生海海 莫阁看line| jn-sing hái-hái, mài koh khuànn line
 • 有读无读 凊凊彩彩 ū thak b thak, tshìn-tshìn-tshái-tshái
 • ni jiang de hua wo long liao jie l k ng u , gu l ng li u-k i
 • you yi ge ren wei ni deng dai tsit- lng, u l leh t n-th i
 • 在这个世界 就亲像电影 tsāi tsit-ê sè-kài, tō tshin-tshiūnn tiān-iánn
 • ren sheng hai hai mo ge kan line| jn-sing h i-h i, m i koh khu nn line
 • 一幕幕 一幕幕 tsit bōo bōo, tsit bōo bōo
 • you du wu du shi sheng thak b thak, tsh n-tsh n-tsh i-tsh i
 • 我需要你来陪我过一生 guá su-iàu lí li puê guá kuè it-sing
 • zai zhe ge shi jie jiu qin xiang dian ying ts i tsit- s -k i, t tshin-tshi nn ti n-i nn
 • 在我的世界 tsāi guá ê sè-kài
 • yi mu mu yi mu mu tsit b o b o, tsit b o b o
 • 嘛需要你来陪伴 mā su-iàu lí li puê-phuānn
 • wo xu yao ni lai pei wo guo yi sheng gu su-i u l li pu gu ku it-sing
 • 你知毋知 lí tsai m-tsai
 • zai wo de shi jie ts i gu s -k i
 • 雄雄这阵大雨 予咱熟似 hing-hing tsit-tsūn tuā-hōo, hōo lán sik-sāi
 • ma xu yao ni lai pei ban m su-i u l li pu -phu nn
 • 无雨伞的咱 相依相倚 b hōo-suànn ê lán, sio i sio-uá
 • ni zhi wu zhi l tsai m-tsai
 • 我心内感谢 感谢这阵雨 guá sim-lāi kám-siā, kám-siā tsit-tsūn hōo
 • 予咱的爱 渐渐看清楚 hōo lán ê ài, tsiām-tsiām khuànn tshing-tshóo
 • xiong xiong zhe zhen da yu yu zan shu si hing-hing tsit-ts n tu -h o, h o l n sik-s i
 • wu yu san de zan xiang yi xiang yi b h o-su nn l n, sio i sio-u
 • 我对你的爱 以前藏伫心内 guá tuì lí ê ài, í-tsng tshàng tī sim-lāi
 • wo xin nei gan xie gan xie zhe zhen yu gu sim-l i k m-si , k m-si tsit-ts n h o
 • 这马我想欲全部 tsit-má guá siūnn-beh tsun-pōo
 • yu zan de ai jian jian kan qing chu h o l n i, tsi m-tsi m khu nn tshing-tsh o
 • 拢总讲予你知 lóng-tsóng kóng hōo-lí tsai
 • 是毋是会当牵我的手 sī--m sī ē-tàng khan guá ê tshiú
 • wo dui ni de ai yi qian cang xin nei gu tu l i, -tsng tsh ng t sim-l i
 • 永远予我踮在你身边 íng-uán hōo guá tiàm tsāi lí sin-pinn
 • zhe ma wo xiang yu quan bu tsit-m gu si nn-beh tsun-p o
 • long zong jiang yu ni zhi l ng-ts ng k ng h o-l tsai
 • 你讲的话 我拢了解 lí kóng ê uē, guá lóng liáu-kái
 • shi wu shi hui dang qian wo de shou s --m s -t ng khan gu tshi
 • 有一个人 为你咧等待 ū tsit-ê lng, uī lí leh tán-thāi
 • yong yuan yu wo zai ni shen bian ng-u n h o gu ti m ts i l sin-pinn
 • 人生海海 莫阁看line| jn-sing hái-hái, mài koh khuànn line
 • 有读无读 凊凊彩彩 ū thak b thak, tshìn-tshìn-tshái-tshái
 • ni jiang de hua wo long liao jie l k ng u , gu l ng li u-k i
 • you yi ge ren wei ni deng dai tsit- lng, u l leh t n-th i
 • 在这个世界 就亲像电影 tsāi tsit-ê sè-kài, tō tshin-tshiūnn tiān-iánn
 • ren sheng hai hai mo ge kan line| jn-sing h i-h i, m i koh khu nn line
 • 一幕幕 一幕幕 tsit bōo bōo, tsit bōo bōo
 • you du wu du shi sheng thak b thak, tsh n-tsh n-tsh i-tsh i
 • 我需要你来陪我过一生 guá su-iàu lí li puê guá kuè it-sing
 • zai zhe ge shi jie jiu qin xiang dian ying ts i tsit- s -k i, t tshin-tshi nn ti n-i nn
 • 在我的世界 tsāi guá ê sè-kài
 • yi mu mu yi mu mu tsit b o b o, tsit b o b o
 • 嘛需要你来陪伴 mā su-iàu lí li puê-phuānn
 • wo xu yao ni lai pei wo guo yi sheng gu su-i u l li pu gu ku it-sing
 • 你知毋知 lí tsai m-tsai
 • zai wo de shi jie ts i gu s -k i
 • 雄雄这阵大雨 予咱熟似 hing-hing tsit-tsūn tuā-hōo, hōo lán sik-sāi
 • ma xu yao ni lai pei ban m su-i u l li pu -phu nn
 • 无雨伞的咱 相依相倚 b hōo-suànn ê lán, sio i sio-uá
 • ni zhi wu zhi l tsai m-tsai
 • 我心内感谢 感谢这阵雨 guá sim-lāi kám-siā, kám-siā tsit-tsūn hōo
 • 予咱的爱 渐渐看清楚 hōo lán ê ài, tsiām-tsiām khuànn tshing-tshóo
 • xiong xiong zhe zhen da yu yu zan shu si hing-hing tsit-ts n tu -h o, h o l n sik-s i
 • wu yu san de zan xiang yi xiang yi b h o-su nn l n, sio i sio-u
 • 我对你的爱 以前藏伫心内 guá tuì lí ê ài, í-tsng tshàng tī sim-lāi
 • wo xin nei gan xie gan xie zhe zhen yu gu sim-l i k m-si , k m-si tsit-ts n h o
 • 这马我想欲全部 tsit-má guá siūnn-beh tsun-pōo
 • yu zan de ai jian jian kan qing chu h o l n i, tsi m-tsi m khu nn tshing-tsh o
 • 拢总讲予你知 lóng-tsóng kóng hōo-lí tsai
 • 是毋是会当牵我的手 sī--m sī ē-tàng khan guá ê tshiú
 • wo dui ni de ai yi qian cang xin nei gu tu l i, -tsng tsh ng t sim-l i
 • 永远予我踮在你身边 íng-uán hōo guá tiàm tsāi lí sin-pinn
 • zhe ma wo xiang yu quan bu tsit-m gu si nn-beh tsun-p o
 • long zong jiang yu ni zhi l ng-ts ng k ng h o-l tsai
 • 我想欲替你 guá siūnn-beh thè lí
 • shi wu shi hui dang qian wo de shou s --m s -t ng khan gu tshi
 • 攑著一支小雨伞 giah tioh tsit ki sió hōo-suànn
 • yong yuan yu wo zai ni shen bian ng-u n h o gu ti m ts i l sin-pinn
 • 若是雨愈大 nā-sī hōo jú tuā
 • 我会来照顾你 guá ē li tsiàu-kòo lí
 • wo xiang yu ti ni gu si nn-beh th l
 • 请你相信我 tshiánn lí siong-sìn guá
 • 攑 zhu yi zhi xiao yu san giah tioh tsit ki si h o-su nn
 • ruo shi yu yu da n -s h o j tu
 • 我对你的爱 以前藏伫心内 guá tuì lí ê ài, í-tsng tshàng tī sim-lāi
 • wo hui lai zhao gu ni gu li tsi u-k o l
 • 这马我想欲全部 tsit-má guá siūnn-beh tsun-pōo
 • qing ni xiang xin wo tshi nn l siong-s n gu
 • 拢总讲予你知 lóng-tsóng kóng hōo-lí tsai
 • 是毋是会当牵我的手 sī--m sī ē-tàng khan guá ê tshiú
 • wo dui ni de ai yi qian cang xin nei gu tu l i, -tsng tsh ng t sim-l i
 • 永远予我踮在你身边 íng-uán hōo guá tiàm tsāi lí sin-pinn
 • zhe ma wo xiang yu quan bu tsit-m gu si nn-beh tsun-p o
 • long zong jiang yu ni zhi l ng-ts ng k ng h o-l tsai
 • shi wu shi hui dang qian wo de shou s --m s -t ng khan gu tshi
 • yong yuan yu wo zai ni shen bian ng-u n h o gu ti m ts i l sin-pinn
 • Latest Li ai qi (李爱绮) Pinyin Lyrics  Paste Li ai qi - Xiao yu san pinyin lyrics to your blog/website.

  The Xiao yu san pinyin lyrics by Li ai qi is property of their respective authors, artists and labels and are strictly for non-commercial use only.
  Copyright © 2009-2020 Azlyricdb.com. All Rights Reserved | Privacy policy | Blog
  You are now viewing Li ai qi Xiao yu san Pinyin Lyrics